Vedtægter

Nye vedtægter 2022: Bov IF Gymnastik 2022


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er BOV IDRÆTSFORENING (BOV IF) og foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune. Foreningen er stiftet den 20.09.1972.

§ 2 Formål

Foreningens formål er ved idræt og andre kulturelle aktiviteter at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3 Organisering og organisationsforhold

BOV IF består af en hovedforening og derudover selvstændige afdelinger for hver idrætsgren, der viser sig behov for. Idrætsafdelinger nedsættes af hovedbestyrelsen. 

Foreningen er tilsluttet DGI og Danmarks Idræts Forbund.

En idrætsafdeling kan være medlem af et specialforbund. Afdelingerne underretter hovedforeningen ved optagelse i specialforbund og orienterer om de retningslinjer, der gælder som følge af medlemskab.

§4 Klubfarve

Foreningens klubfarver er rød/hvid. Turneringsdragten skal som hovedregel bestå af overvejende hvid eller rød/hvid overdel og røde benklæder. Evt. reklamepåskrifter kan være i andre farver. Andre farver kan endvidere benyttes, når turneringsreglementer påbyder dette.

§5 Medlemskab

Som aktivt medlem i BOV IF kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedkender sig disse vedtægter.

Afgørelse om optagelse i en idrætsafdeling afgøres af de respektive afdelingsbestyrelser.

Endvidere kan der optages passive medlemmer i hovedforeningen. 

Passive medlemmer er direkte tilknyttet hovedforeningen.

Æresmedlemmer kan efter hovedbestyrelsens forslag udnævnes på hovedgeneralforsamlingen.

§ 6 Udelukkelse af medlemmer

Afdelingsbestyrelserne kan idømme karantæne eller ekskludere et medlem, når:

1. Pågældende udviser usømmelig opførsel, bl.a. ved brud på god tone eller sportsånd, dog først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

2. Pågældende ikke overholder foreningens vedtægter eller er i restance med kontingent i over 3 måneder.

Vedkommende kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde.

§ 7 Kontingent

Kontingent for passive medlemmer fastsættes hvert år af hovedbestyrelsen. 

Aktivitetskontingent og opkrævningsterminer herfor fastsættes af de respektive afdelingsbestyrelser.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hver afdeling afholder derudover en særskilt afdelingsgeneralforsamling. 

De ordinære afdelingsgeneralforsamlinger afholdes hvert år i januar/februar/marts måned. Hovedforeningens generalforsamling skal dog ligge mindst 14 dage efter sidste ordinære afdelingsgeneralforsamling. 

Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved meddelelse på foreningens hjemmeside, samt de til enhver tid, tidssvarende medier. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest  5 dage før generalforsamlingen. 

Stemmeberettiget er ethvert aktivt og passivt medlem, der er fyldt 16 år samt 1 forældre til aktive under 16 år. Stemmeret forudsætter at man mindst én måned har været medlem af foreningen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Stemmeretten bortfalder ved restance ud over 3 måneder.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i hovedforeningen skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller

2. Hovedbestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg A. Formand

B. Næstformand

C. Kasserer

7. Valg af suppleant. 

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

9. Eventuelt

Ved valg til bestyrelsen bestemmer dirigenten afstemningsmåden. Dog skal denne på begæring af ét medlem ske skriftligt. Ved valg, vælges formand for 2 år (lige år), kasserer for 2 år (ulige år) og næstformand 2 år (ulige år) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog gælder særlige bestemmelser ved beslutning af foreningens ophør.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden. Indkaldelse sker i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 10 Ledelse

Foreningen ledes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens formandskab, der består af formand, næstformand og kasserer, vælges på hovedgeneralforsamlingen. 

Valgbar til hovedbestyrelsens formandskab er ethvert medlem (dvs. både aktive og passive), der er fyldt 18 år, og som ikke er i kontingentrestance ud over 3 måneder. Alle medlemmer vælges for to år ad gangen. 

Hovedbestyrelsen er næst efter generalforsamlingen foreningens højeste myndighed. Foreningens daglige ledelse foretages af hovedbestyrelsens formandskab, der repræsenterer BOV IF i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger, og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen og afdelingerne.

Den daglige ledelse af de rent idrætslige forhold varetages af de respektive afdelingsbestyrelser. 

Hovedbestyrelsens formandskab og afdelingsbestyrelserne kan nedsætte udvalg efter behov.

Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er tilstede. Forslag kan vedtages når mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Ved stemmelighed er det formanden der har den afgørende stemme.

Hovedbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Over bestyrelsernes handlinger føres protokol. 

§11 Hæftelse

Medlemmer og bestyrelsesmedlemmer i en af BOV IF’s afdelinger og hovedforeningen hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser. Det er alene foreningen, som hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 12 Tegning

Henvendelser fra afdelingerne til de offentlige/kommunale myndigheder etc. skal ske gennem eller i fællesskab med hovedbestyrelsens formandskab. Det samme gælder henvendelser til idrætsorganisationer m.fl., når dette ikke gælder rent idrætslige arrangementer.

Hvad angår aftaler som berører flere afdelinger kan kun hovedbestyrelsens formandskab tegne foreningen. 

Ved køb og salg af fast ejendom samt ved lånoptagelse tegnes foreningen af den samlede hovedbestyrelse.

§13 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet forelægges hvert år forsynet med revisorernes påtegning generalforsamlingen til godkendelse i hovedforeningen og de respektive afdelinger.

Revisionen består af 2 folkevalgte revisorer, der vælges på hovedgeneralforsamlingen for 1 år ad gangen. Revisorerne har til enhver tid lov til at efterse regnskab og beholdninger

§ 14 Ændringer af vedtægterne

Ændringer i foreningens vedtægter kan ske på enhver (ordinær og ekstraordinær) hovedgeneralforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

Forslag om ændringer i vedtægterne skal være formanden i hænde senest 14 dage før (ordinær og ekstraordinær generalforsamling) og skal altid offentliggøres i fuld ordlyd senest 5 dage før generalforsamlingen (både ordinær og ekstraordinær).

§ 15 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ stemmer herfor. Opnås ¾ stemmers flertal på en sådan generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig p.g.a. for få fremmødte, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning kan ske med ¾ flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Dog er simpelt flertal tilstrækkeligt, men tingene skal dog anvendes til andre idrætslige formål. 

§ 16 AFDELINGERNE

Stk. 1 Afdelingens Ledelse

Til at være hovedbestyrelsen behjælpelig med at lede foreningen, vælger hver afdeling på sin afdelingsgeneralforsamling en bestyrelse til at lede det idrætslige arbejde i afdelingen. 

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af den enkelte afdeling for sig, men skal dog mindst være på 3 medlemmer. Bestyrelsens størrelse skal fremgå af afdelingens forretningsorden, der fastsættes af afdelingsbestyrelsen og godkendes af hovedbestyrelsen.

Valgbar til afdelingsbestyrelserne er ethvert medlem af afdelingen, eller som passiv medlem i Bov IF Hovedafdeling, som ikke er i kontingentrestance ud over 3 måneder. 

Se §10 i hovedforeningens vedtægter.

Stk. 2 Afdelingens generalforsamlingen

Afdelingernes ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år i januar/februar/marts måned. Indkaldelse til generalforsamlingen og indsendelse af forslag sker i henhold til §8.

Forslag om vedtægtsændringer kan ikke vedtages på en afdelingsgeneralforsamling, men kan videresendes som forslag til hovedforeningens generalforsamling.

Stemmeberettigede er ethvert af afdelingens aktive medlemmer, der er fyldt 16 år, samt 1 forældre til aktive under 16 år. Stemmeret forudsætter at man mindst én måned har været medlem af foreningen. 

Stemmeretten bortfalder ved restance ud over 3 måneder.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent, protokolfører og stemmetæller

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af regnskabet til godkendelse

4. Forelæggelse af budget

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg A. Formand

B. Næstformand

C. Kasserer

7. Valg af evt. yderligere bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt

Hvis der fremsættes ønske herom på en afdelingsgeneralforsamling, kan dirigenten bestemme, at der ikke skal ske valg til bestyrelsen som anført i stk. 6, men at den valgte bestyrelse kan konstituere sig selv senere. Ved valg, vælges formand for 2 år (lige år), kasserer for 2 år (ulige år) og næstformand 2 år (ulige år). Øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter vælges for et år af gangen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dog gælder særlige bestemmelser ved beslutning af foreningens ophør.

Stk. 3 Afdelingens ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes i overensstemmelse med formuleringen i § 9.

Stk. 4 Afdelingens opløsning

Bestemmelse om afdelingens opløsning kan kun ske på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. 

Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ stemmer herfor. Opnås ¾ stemmers flertal på en sådan generalforsamling, som ikke er beslutningsdygtig p.g.a. for få fremmødte, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen om opløsning kan ske med ¾ flertal, uanset hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. 

Ved opløsning overgår afdelingens formue, herunder fast ejendom og løsøre og aktiviteter i øvrigt til hovedforeningen. 

Bov, Marts 2019.